Katana forgé main acier 1060 -29

Katana Murasame, lame acier 1060 N Hi