Katana Damas noir - 3

Katana Murasame, Tsuba Fuji, ito soie violet