Wakizashi Acier 1095 Damas - 4

Fuchi - Kashira cuivre, ito soie