Katana forgé main acier 1095 -13

lKatana Murasame, lame forgée main sans hamon